پنجشنبه , ۱۴ مهر ۱۴۰۱
خانه / سیاست های کلی سند چشم انداز

سیاست های کلی سند چشم انداز

سیاستهای کلی سند چشم انداز مرتبط با مأموریت سازمان بهزیستی کشور

• تلاش درجهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصتهای برابر و ارتقاء سطح شاخص هایی از قبیل آموزش ، سلامت ، تأمین غذا ، افزایش درآمد سرانه و مبارزه بافساد (بند ۱۲ سیاست های کلی سند چشم انداز)

• ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادهای عمومی و مؤسسات خیریه مردمی با رعایت ملاحظات دینی و انقلابی .(بند ۱۳ سیاست های کلی سند چشم انداز)

• تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان درآن و درصحنه های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنها . (بند ۱۴ سیاست های کلی سند چشم انداز)

• حمایت از تأمین مسکن گروههای کم درآمد و نیازمند (بند ۴۱ سیاست های کلی سند چشم انداز)

• توانمندسازی بخشهای خصوصی وتعاونی بعنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و کاهش تصدی دولت همراه با حضور کارآمد آن درقلمرو امورحاکمیتی درچارچوب سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی . (بند ۴۷ سیاست های کلی سند چشم انداز)

• گسترش عدالت اجتماعی و تعادلهای منطقه ای و رفع محرومیت ها خصوصاً درمناطق روستایی کشور . (مفاد بند ۱۹ سیاست های کلی سند چشم انداز)

• اصلاح نظام آموزشی کشور شامل ، آموزش و پرورش ، آموزش فنی وحرفه ای ، آموزش عالی و کارآمد کردن آن برای تأمین منابع انسانی مورد نیاز درجهت تحقق اهداف چشم انداز . (بند ۱۰ سیاست های کلان برنامه چهارم توسعه)